قرنیه
1314
کلیه
1347
مغز و استخوان
1369
قلب
1372
کبد
1372
ریه
1379
پانکراس
1385
روده
1385