اعضای گروه واحد فراهم آوری پیوند ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری!!

1)رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : خانم دکتر کتایون نجفی زاده

Buy Amoxil Online Pharmacy No Prescription Neededdir=”rtl(2”>معاون واحد فراهم     3)آوری و مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : خانم دکتر فریبا قربانی

4)مدیر واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و روانشناس : خانم آمنه رستمی

5)مسئول دفتر واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : خانم فاطمه فلک الدین

Buy Nolvadex Online Pharmacy No Prescription Neededdir=”rtl(6”>حسابدار واحد پیوند :  خانم سکینه رستمی پورلویه

7)سرپرست کارت اهدای عضو و مسئول طرح سفیران :خانم مهدیه قاسمی

Buy persantinedir=”rtl(8”>مسئول روابط عمومی ،مدد کار واحد پیوند و مسئول طرح یاوران سلامت :  خانم الهام فرخ نیا

9)مسئول هماهنگی پیوند  ریه : خانم دکتر شادی شفقی

10)مسئول هماهنگ کنندگان اهدای عضو : آقای دکتر امید قبادی

11)هماهنگ کننده اهدای عضو : آقای دکتر محمد زارع زاده

12)هماهنگ کننده Levitra cheapest اهدای عضو : آقای دکتر اسماعیل بربطی

13)هماهنگ کننده اهدای عضو : دکتر دهقانیانپور

14)هماهنگ کننده اهدای عضو :  خانم  فاطمه رضایی

15)هماهنگ کننده اهدای عضو : آقای دکتر علیرضا سجادی

/ 0 نظر / 43 بازدید