مزایای تنفس شکمی

 تنفس شکمی تنفس دیافراگمی نیز شناخته شده است. The diaphragm is a large muscle located between the chest and the abdomen. دیافراگم عضله بزرگ واقع بین قفسه سینه و شکم است. When it contracts it is forced downward causing the abdomen to expand. هنگامی که آن را قرارداد مجبور است به سمت پایین باعث شکم به گسترش است. This causes a negative pressure within the chest forcing air into the lungs. این باعث ایجاد یک فشار منفی در درون قفسه سینه را وادار هوا را به داخل شش ها می کشد. The negative pressure also pulls blood into the chest improving the venous return to the heart. فشار منفی نیز می کشد خون به داخل قفسه سینه بهبود بازگشت خون وریدی به قلب. This leads to improved stamina in both disease and athletic activity. این امر منجر به بهبود استقامت در هر دو بیماری و فعالیت های ورزشی می شود. Like blood, the flow of lymph, which is rich in immune cells, is also improved. مانند خون، جریان لنفاوی، که غنی از سلول های ایمنی است، نیز بهبود یافته است. By expanding the lung's air pockets and improving the flow of blood and lymph, abdominal breathing also helps prevent infection of the lung and other tissues. با گسترش جیب هوا در ریه و بهبود جریان خون و لنف، تنفس شکمی نیز به جلوگیری از عفونت ریه و سایر بافت ها کمک می کند. But most of all it is an excellent tool to stimulate the relaxation response that results in less tension and an overall sense of well being. اما بیشتر از همه، این یک ابزار عالی برای تحریک واکنش آرامش است که منجر به تنش کمتر و یک حس کلی خوب بودن.

/ 0 نظر / 26 بازدید